logo Afinia

Informacje dla Klientów Afinia Mirosław Szmelter Łukasz Białecki
Spółka Cywilna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej zwane Rozporządzeniem.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018 roku Klientom będą
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Afinia Mirosław Szmelter Łukasz Białecki Spółka Cywilna oraz będą poniższe informacje i
zasady związane z przetwarzaniem danych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Afinia Mirosław Szmelter
Łukasz Białecki Spółka Cywilna z siedzibą przy ul Konfederackiej 4a/14, w Poznaniu
(kod pocztowy: 60-281), adres e-mail: kontakt@afinia.pt.

II. Cele przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Afinia Mirosław Szmelter
Łukasz Białecki Spółka Cywilna jest przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie
wycen, przyjmowanie zamówień i ich obsługa.

III. Informacje o zbieranych danych osobowych
Afinia Mirosław Szmelter Łukasz Białecki Spółka Cywilna informuje, że zbiera
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, dane potrzebne
do wystawienia faktury, numer telefonu, adres e-mail.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy
spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia.


Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Afinia Mirosław Szmelter Łukasz
Białecki Spółka Cywilna, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych,,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-
mail: kontakt@afinia.pt

VII. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisy Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji
zapytania/zamówienia. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie
możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.

IX. Profilowanie danych osobowych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą/będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą również pochodzić z źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i
rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS))